Επιτροπή Κοιν. Υποθέσεων

Υπουργός Δικαιοσύνης: Πατρίτσια Κόρφα

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ορφανάκος

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Σιδέρης